خطایی در پایگاه داده بوجود آمده است!

خطای بوجود آمده:
Access denied for user 'tebghano_ali'@'localhost' (using password: YES)
شماره خطا:
1